Witold Tendera – prezes

Sebastian Piecowski – Viceprezes